Bạn có đang sống cuộc sống của một người máy ? lặp đi lặp lại sự vô nghĩa 您是否正在過的機器人的生活 ?


 


Tôi và bạn chẳng có quan hệ gì cả, nhưng tôi muốn nói cho bạn biết:

你我之間沒有什麼關係,但我想告訴你:

Hơn 90% người đang sống đều là người máy, sống cuộc sống rập khuôn của người máy.

這個世界上90%都是機器人,遇到災難的時候才幸運的懂得思考,每天過得機器的生活。

Cho nên, ta chia ra làm hai loại người : có và không có linh hồn

因此,人分為兩種,有河沒有靈魂的

Kẻ có linh hồn là kẻ đã tỉnh giấc , và sẽ có hai kết cục: 

有靈魂是已經醒來的人,醒來的人有兩種下場:

1。cảm thấy ý nghĩa cuộc sống mà mọi người vẫn nghĩ thực chất chẳng có ý nghĩa, bắt đầu sống buông thả

覺得我們所說的人生意義其實沒什麼意義,開始墜落。

2。cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa. Chủ động tạo nên ý nghĩa 🤲

覺得人生沒意義,主動創造意義Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét